बैच बुद्धिमान प्रतिभागियो

SR. No. शीर्षक विवरण
1 2023-24 Batch विवरण
2 2021-22 Batch विवरण
3 2020-21 Batch विवरण
4 2019-20 Batch विवरण
5 2017-18 बैच विवरण
6 2016-17 बैच विवरण
7 2015-16 बैच विवरण
8 2014-15 बैच विवरण
9 2013-14 बैच विवरण
10 2012-13 बैच विवरण
11 2011-12 बैच विवरण
12 2010-11 बैच विवरण
13 2009-10 बैच विवरण
14 2018-19 बैच विवरण