बैच बुद्धिमान प्रतिभागियो

अनु क्रमांक शीर्षक विवरण
1 28th PTC Participant (2021) विवरण
2 27th PTC (Part-II) IRAS Probationers, 2020 विवरण
3 2018 बैच विवरण
4 2017 बैच विवरण
5 2016 बैच विवरण
6 2015 बैच विवरण
7 2014 बैच विवरण
8 2013 बैच विवरण
9 2012 बैच विवरण
10 2011 बैच विवरण
11 2010 बैच विवरण
12 2009 बैच विवरण